Domov

Tento e-mail je určený výhradne pre jeho adresáta/adresátov a môže obsahovať dôverné informácie, ktorých ochrana môže byť vyžadovaná právnymi predpismi.

Ak ste túto správu obdržali omylom, bezodkladne informujte jej odesielateľa a túto správu, jej prílohy a prípadne kópie hneď vymažte. Akákoľvek forma použitia, zverejnenie, reprodukcia, kopírovanie, distribúcia a šírenie tejto správy je v takomto prípade zakázaná.

LIFA - výroba nábytku nezodpovedá za možné škody spôsobené neúplným prenosom, možnou modifikáciou či omeškaním tejto správy behom prenosu od odesielateľa k adresátovi.

Upozornenie
Confidentiality Notice

This e-mail transmission is intended solely for the ordinary user of the e-mail address to which it was addressed. It may contain legally privileged and/or confidential information.

If you have received this e-mail in error or are not an intended recipient please inform the sender with-out delay and delete this e-mail, attachments and possible copies immediately. The unauthorised use, disclosure, distribution and/or copying of this e-mail or any information it contains is prohibited.

LIFA - výroba nábytku does not accept liability for any damage caused by incomplete transmission, possible modification or delay

of this e-mail during the transmission from the sender to the recipient.

Ak si neželáte naďalej dostávať e-maily od spoločnosti Elkem s.r.o., podtvrďte Vaše odhlásenie z mailingu

s príslušnou mailovou adresou. Ďakujeme.

Odhlásenie z mailingu