Domov

Podmienky používania online služieb poskytovaných na doméne www.lifa.sk


1.

Všetky textové, obrazové a multimediálne informácie poskytované na doméne LIFA - výroba nábytku (ďalej len "obsah") sú chránené autorskými právami LIFA - výroba nábytku (poskytovateľ online služieb, ďalej len "poskytovateľ"), autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s LIFA - výroba nábytku


2.

Časť obsahu poskytovaného na doméne LIFA - výroba nábytku je voľne prístupná všetkým používateľom, ktorí disponujú technickým vybavením umožnujúcim pripojenie do internetu. Časť obsahu je prístupná a spravovaná iba LIFA - výroba nábytku, kvôli administrácii používateľov stránok.  Poskytovateľ rozhoduje o prístupnosti/ neprístupnosti obsahu podľa vlastného uváženia.


3.

Poskytovateľ sa snaží o čo najlepšiu technickú dostupnosť služieb LIFA - výroba nábytku. Používateľ akceptuje, že obsah môže byť nedostupný po dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov.


4.

Používatelia využívajú obsah na vlastné riziko. Poskytovateľ nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním informačného obsahu poskytovaného na doméne www.elkem.sk.


5.

Používatelia sami znášajú náklady na internetové pripojenie a akékoľvek iné náklady spojené so zobrazovaním a využívaním služieb LIFA - výroba nábytku. Súčasťou tohto obsahu je aj reklama obchodných partnerov LIFA - výroba nábytku.


6.

Poskytovateľ pri bežných službách nezhromažďuje osobné údaje o používateľoch. Výnimkou prihlasovacie formuláre k žiadosti o informácie a iným formulárom, kde je na poskytovanie služieb nevyhnutné tieto údaje zhromažďovať. Poskytovateľ s osobnými údajmi zaobchádza podľa zákona.


Na identifikáciu používateľa a na udržiavanie spojenia počas jeho práce s webom poskytovateľ využíva technológiu cookies. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a po skončení práce s webom sú vymazané.


7.

Používateľ nesmie šíriť, podieľať sa na šírení obsahu bez písomného súhlasu LIFA - výroba nábytku.   Kopírovanie a skladovanie obsahu pre komerčné účely /predaj.../ je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu LIFA - výroba nábytku.


Posledná aktualizácia: 20. 11. 2010

Pravidlá používania